ทัวร์ท่องเที่ยวรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาว หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ท่องเที่ยวรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาว หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน

หลวงพระบางเมืองขนาดกระทัดรัดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและสายน้ำ มีกลิ่นอายของเมืองเก่าที่มากด้วยเสน่ห์ นควรหลวงเวียงจันท์ เมืองที่เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรม วิถีอันเนิบช้าเสน่ห์ความเรียบง่ายที่รอให้ไปเยือน

ทัวร์วันที่หนึ่ง: หนองคาย เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว หลวงพระบาง ถนนคนเดินหลวงพระบาง

06.00 . รับคณะ ณ จุดนัดพบจังหวัดหนองคาย โดยมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้การต้อนรับ ให้คณะทัวร์ได้ทำธุระส่วนตัวบ้างหน้า แปรงฟัน หลังจากนั้นเดินทางไปยังร้านอาหาร รับประทานอาหารเช้า 

06.30 . รับประทานอาหาร ณ ร้านอหารแม่เป็ด (มื้อที่ 1)

08.00 . นำคณะถึงสะพานมิตรภาพไทยลาว 1 ทำพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว1 ถึงด่านลาาว ผ่านจัดคัดกรอง ทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว

10.00 . นำท่านเข้าชมนมัสการพระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทร์ สร้างในสมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทร์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิ์ศักดิ์ และพระอรหันต์ 5 พระองค์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็นพระธาตุเล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเศษฐาธิราช ได้นำพาประชาชนสร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองเดิมไว้ จนถึงปัจจุบันนี้ สวนงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศลาว

11.00 . นำคณะชมอนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) เป็นสถาปัตยกรรม ผสมผสานลาวล้านช้างกับฝรั่งเศสตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ในกลางนครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองมาทุกยุคทุกสมัย ชั้นบนสุดท่านสามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทร์ได้รอบทิศทาง

12.00 . รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ (มื้อที่2)

13.00 . นำท่านชำมวัดสีเมือง เป็นพระอารามหลวงในสมัยโบราณที่เกี่ยวกับข้องกับการทำพิธีสำคัญต่าง ๆ ของกษัตริย์แล้วเข้าไปไฟว้ขอพรในพระอุโบสถ ว่ากันว่าที่วัดสีเมืองเป็นสถานที่ตั้งของเสาหลักเมืองเวียงจันทร์อีกด้วย ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปมากมายประดิษฐานอยู่ แต่มีพระพุทธรูปองค์หนึ่งชำรุดไปแล้วบางส่วนตั้งประดิษฐานอยู่ เชื่อว่ามีความสักดิ์สิทธิ์เป็นอยางมากไม่ว่าใครขอพรก็จะสมดั่งใจ

14.00 . นำคณะเดินทางไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูง นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อรอขึ้นรพไฟฟ้าเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

16.00 . นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง ขบวน C84 ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใหม่ ที่จีนและลาวสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทาการค้า การท่องเที่ยว เดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงพระบาง ชมบรรยากาศสองข้างทางในรถไฟ

18.00 . เดินทางถึงสถานีรถไฟฟ้าหลวงพระบาง และเป้นเป็นรู้ตู้ เพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง

19.00 . รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3)

20.00 . นำคณะเข้าเช็คอินที่พักโรงแรม ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย คืนนี้นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ (คืนที่1)

ทัวร์วันที่สอง:  หลวงพระบาง ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้าหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี วัดวิชุนราช ถ้ำติ่ง พระธาตุพูสี

05.30 . เชิญท่านร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประขาชนชาวลาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณร จากวัดต่าง ๆ จะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงควาทมเบื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบาง

06.30 . นำท่านเดินชมบรรยากาศตลาดเช้า เป็นตลาดสด ชมวิถีของชาวหลงพระบาง ในตลาดมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกชม ท่านสามารถเลือกซื้อกลับมาเป็นของฝากก็ได้ สินค้าเป็นแบบฉบับของชาวลาว หลังจากนั้นนำท่านไปชิมกาแฟ ประชานิยม ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงในหลวงพระบาง รสชาตจะเป็นยังไงต้องไปลอง (ราคากาแฟไม่รวมในราคาทัวร์)

07.00 . รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4)

09.00 . นำคณะไปชมน้ำตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกสูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านขั้นหินปูนลงมาสู่แอ่งน้ำที่สดใส มีทางเดินขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตกให้ท่านได้อิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติเล่นน้ำ บันทักภาถอันประทับใจ

11.00 . นำท่านชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ประชาชนชาวหลวงพระบางให้ความเคารพนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับแตงโมผ่านครึ่ง

12.30 . รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5)

14.00 . นำท่านชมถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง มีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่าง และถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตร จากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้น ๆ มีหินงอก หิ้นย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวน 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่าง สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีห้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนา เป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา

18.00 . รับประมาณอาหารเย็น (มื้อที่6)

20.00 . กลับเข้าที่พักโรงแรม ให้ท่านได้พักผ่อนตามสบาย หรือท่องราตรีตามอัธยาศัย คืนนี้หลับผันดี (คืนที่2)

ทัวร์วันที่สาม: พระราชวัง วัดเชียงทอง สถานีรถไฟฟ้าหลวงพระบาง เวียงจันทร์

07.00 . รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่7)

08.00 . นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิปละแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.. 2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทร เป็นศิปปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์

10.00 . นำท่านชมวัดเชียงทอง เป็นวัดที่ตั้งอบยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง สร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐธิราช ช่วงประมาณปี พ.. 2102-2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำช้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปบางห้ามสมุทรในอุปมูงด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสี เล่าถึงวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่าง ๆ 

11.00 . รับประมาณอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)

12.00 . นำคณะเดินทางไปสถานีรถไฟฟ้าหลวงพระบาง เพื่อเตรียมตัวเดินทางต่อไปยังนครหลววงเวียงจันทร์

13.20 . อำลาเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เดนิทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทร์ ขบวน C81 ระหว่างทางชมวิถึชีวิตชาวลชาว และวิวธรรมชาติของสองข้างทางอันสวยสดงดงาม

16.00 . ถึงสถานีรถไฟฟ้านครหลวงเวียงจันทร์ จากนั้นเดนิทางสู่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 1 หนองคาย พร้อมพิธีการผ่านแดน ลาว ไทย ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารข้ามแดน ให้ท่านแวะช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี Duty Free ของลาว มีสินค้าหลากหลายมากมาย ราคาถูก อาทิ เหล้า เบียร์ ไวน์ บุหรี่ ขนมลูกอมและเครื่องสำอาง

17.00 . เดินทางข้ามถึงจังหวัดหนองคาย ส่งคณะกลับสู่ที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง

อัตรานี้รวม 

รถตู้ในหลวงพระบาง

ที่พักโรงแรมในหลวงพระบาง 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน

ตั๋วรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไป กลับ ตามโปรแกรม

อาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ จำนวน 8 มื้อ (เริ่มจากมื้อเช้า วันที่หนึ่ง ถึงมื้อกลางวัน วันที่สาม)

น้ำดื่ม ผ้าเย็น ระหว่างเดินทาง

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว และสต๊าฟไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย ลาว

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

ค่าล่องเรือแม่น้ำโขงไปถ้ำดิ่ง

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท (ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียสินทรัพย์ส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวผู้เดินทาง)

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จาย 3%

ค่ารายการอาหารนอกเมนู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท่านสั่งเอง

ค่าทิปคนขับรถ และสต๊าฟ แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

เอกสารในการเดินทาง

บัตรประจำตัวประชาชน

ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส

#โปรแกรมทัวร์แนะนำ